methyl 2-[methyl(methylsulfonyl)amino]benzoate

methyl 2-[methyl(methylsulfonyl)amino]benzoate