6-methyl-N-phenylquinazolin-4-amine

6-methyl-N-phenylquinazolin-4-amine