N-(3-chlorophenyl)-2-nitrobenzamide

N-(3-chlorophenyl)-2-nitrobenzamide