N-(4-fluorophenyl)-3-[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]propanamide

N-(4-fluorophenyl)-3-[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]propanamide