N-(3,5-dimethoxyphenyl)-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propanamide

N-(3,5-dimethoxyphenyl)-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propanamide