2,4-Imidazolidinedione, 5-(4-hydroxyphenyl)-5-phenyl-, (S)-

2,4-Imidazolidinedione, 5-(4-hydroxyphenyl)-5-phenyl-, (S)-