2-(4-Difluoromethylsulfanyl-phenylamino)-N-methyl-benzamide

2-(4-Difluoromethylsulfanyl-phenylamino)-N-methyl-benzamide