1-Allyl-2-(4-methoxy-phenoxymethyl)-1H-benzoimidazole

1-Allyl-2-(4-methoxy-phenoxymethyl)-1H-benzoimidazole