methyl 5-chloro-2-methoxy-4-[(phenylacetyl)amino]benzoate

methyl 5-chloro-2-methoxy-4-[(phenylacetyl)amino]benzoate