Azepan-1-yl-[3-(2-chloro-phenyl)-5-methyl-isoxazol-4-yl]-methanone

Azepan-1-yl-[3-(2-chloro-phenyl)-5-methyl-isoxazol-4-yl]-methanone