methyl 2-[(2-chlorobenzoyl)amino]benzoate

methyl 2-[(2-chlorobenzoyl)amino]benzoate