(2E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-(2-methylphenyl)prop-2-enamide

(2E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-(2-methylphenyl)prop-2-enamide