Ethyl 5-carbamoyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate

Ethyl 5-carbamoyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate