3-(4-Chlorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile

3-(4-Chlorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile