3-(4-Methoxyphenyl)-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile

3-(4-Methoxyphenyl)-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile