2-(4-Nitrophenyl)-3-(p-tolyl)propanenitrile

2-(4-Nitrophenyl)-3-(p-tolyl)propanenitrile