3-(4-Fluorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile

3-(4-Fluorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile