3-(4-Bromophenyl)-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile

3-(4-Bromophenyl)-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile