1-(4,6-Dibromothieno[3,4-b]thiophen-2-yl)octan-1-one

1-(4,6-Dibromothieno[3,4-b]thiophen-2-yl)octan-1-one