5-(2-NAPHTHYL)-3-(TRIFLUOROMETHYL)PYRAZOLE

5-(2-NAPHTHYL)-3-(TRIFLUOROMETHYL)PYRAZOLE