1-[4-(1H-tetrazol-1-yl)phenyl]ethanone

1-[4-(1H-tetrazol-1-yl)phenyl]ethanone