2-(1,3-benzoxazol-2-ylsulfanyl)-1-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethanone

2-(1,3-benzoxazol-2-ylsulfanyl)-1-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethanone