1-(2-chlorophenyl)-3-(6-methoxypyridin-3-yl)thiourea

1-(2-chlorophenyl)-3-(6-methoxypyridin-3-yl)thiourea