N-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2-dimethylpropanamide

N-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2-dimethylpropanamide