METHYL 6-(3-FLUORO-5-HYDROXYPHENYL)NICOTINATE

METHYL 6-(3-FLUORO-5-HYDROXYPHENYL)NICOTINATE