1-(4-bromo-2-fluorophenyl)-3-pyridin-3-ylthiourea

1-(4-bromo-2-fluorophenyl)-3-pyridin-3-ylthiourea