2-(4,6-Dimethyl-pyrimidin-2-ylsulfanyl)-1-(4-methoxy-3-methyl-phenyl)-ethanone

2-(4,6-Dimethyl-pyrimidin-2-ylsulfanyl)-1-(4-methoxy-3-methyl-phenyl)-ethanone