ethyl {5-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2H-tetrazol-2-yl}acetate

ethyl {5-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2H-tetrazol-2-yl}acetate