6-(chloromethyl)-N-(2,5-dimethoxyphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine

6-(chloromethyl)-N-(2,5-dimethoxyphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine