[2-(6-Methylpyridine-2-yl)-1-(4-fluorophenyl)ethyl]malononitrile

[2-(6-Methylpyridine-2-yl)-1-(4-fluorophenyl)ethyl]malononitrile