3-(1,3-benzoxazol-2-ylsulfanyl)-N-phenylpropanamide

3-(1,3-benzoxazol-2-ylsulfanyl)-N-phenylpropanamide