2-{2-[(2-AMINO-2-CARBOXYETHYL)SULFANYL]ETHYL}-1,3-THIAZOLIDINE-4-CARBOXYLIC ACID

2-{2-[(2-AMINO-2-CARBOXYETHYL)SULFANYL]ETHYL}-1,3-THIAZOLIDINE-4-CARBOXYLIC ACID