3-(3-methoxyphenyl)-1-methyl-1-(1-methylpiperidin-4-yl)thiourea

3-(3-methoxyphenyl)-1-methyl-1-(1-methylpiperidin-4-yl)thiourea