3-Amino-N-(2-fluorophenyl)-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide

3-Amino-N-(2-fluorophenyl)-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide