Quinazoline, 4-chloro-6,7-dimethoxy-2-[(1E)-2-(3-methylphenyl)ethenyl]-

Quinazoline, 4-chloro-6,7-dimethoxy-2-[(1E)-2-(3-methylphenyl)ethenyl]-