1,4-Naphthalenedione, 2-[[2-(ethenyloxy)ethyl]amino]-

1,4-Naphthalenedione, 2-[[2-(ethenyloxy)ethyl]amino]-