N-(3-fluorophenyl)-2-[(2-phenylethyl)amino]nicotinamide

N-(3-fluorophenyl)-2-[(2-phenylethyl)amino]nicotinamide