4,5,6-trimethyl-2-[(2-oxo-2-phenylethyl)sulfanyl]nicotinonitrile

4,5,6-trimethyl-2-[(2-oxo-2-phenylethyl)sulfanyl]nicotinonitrile