Propanedinitrile, [(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-2-propenyl-

Propanedinitrile, [(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-2-propenyl-