Propanedinitrile, [(6-chloro-3-pyridinyl)methyl](3-methyl-2-butenyl)-

Propanedinitrile, [(6-chloro-3-pyridinyl)methyl](3-methyl-2-butenyl)-