Propanedinitrile, [(6-chloro-3-pyridinyl)methyl](2-fluoroethyl)-

Propanedinitrile, [(6-chloro-3-pyridinyl)methyl](2-fluoroethyl)-