Propanedinitrile, [(6-chloro-3-pyridinyl)methyl](cyclobutylmethyl)-

Propanedinitrile, [(6-chloro-3-pyridinyl)methyl](cyclobutylmethyl)-