Propanedinitrile, [(6-chloro-3-pyridinyl)methyl](cyclopropylmethyl)-

Propanedinitrile, [(6-chloro-3-pyridinyl)methyl](cyclopropylmethyl)-