Methanone, (2-fluoro-7-methyl-3-indolizinyl)phenyl-

Methanone, (2-fluoro-7-methyl-3-indolizinyl)phenyl-