5-(4-fluorophenoxy)-1-phenyl-1H-tetrazole

5-(4-fluorophenoxy)-1-phenyl-1H-tetrazole