4(1H)-Quinazolinone, 2-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethenyl]-6-nitro-

4(1H)-Quinazolinone, 2-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethenyl]-6-nitro-