methyl 4-{[4-(dimethylamino)-6-(methylsulfanyl)-1,3,5-triazin-2-yl]oxy}benzoate

methyl 4-{[4-(dimethylamino)-6-(methylsulfanyl)-1,3,5-triazin-2-yl]oxy}benzoate