Cyclopentylidene-(4-phenyl-thiazol-2-yl)-acetonitrile

Cyclopentylidene-(4-phenyl-thiazol-2-yl)-acetonitrile