Propanedinitrile, (4,6-diphenyl-2-pyridinyl)methyl-

Propanedinitrile, (4,6-diphenyl-2-pyridinyl)methyl-