[2-(3-methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenyl]amine

[2-(3-methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenyl]amine